Elszámolási és Forintosítási információk

A pénzügyi intézmények feladatellátását segítő, az MNB által ajánlott nyilatkozat-, kérelem-, igazolás minták a következők:

Igénybejelentés

IGÉNY BEJELENTŐ A KÖVETELÉSKEZELŐ VÁLLALKOZÁSSAL ELSZÁMOLÁSHOZ (.docx)

IGÉNY BEJELENTŐ A KÖVETELÉSKEZELŐ VÁLLALKOZÁSSAL ELSZÁMOLÁSHOZ (.pdf)

Felhívjuk az elszámolással érintett ügyfeleink figyelmét, hogy társaságunk az elszámolást kizárólag az

adott követelést társaságunkra engedményező bank vagy más pénzügyi intézmény által az ügyfélnek megküldött elszámolás alapján, annak ismeretében tudja elvégezni.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy társaságunk a 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolást fogyasztónak minősülő ügyfelei társaságunkhoz benyújtott kérelmére, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően annak benyújtásától számított 30 napon belül végzi el. Az elszámolás iránti kérelem az alábbi nyomtatványon terjeszthető elő, mely letölthető honlapunkról, elérhető társaságunk 3300 Eger, Kisasszony u. 34. 1. emeleti ügyfélszolgálatán, továbbá azt az ügyfélnek kérésére társaságunk elektronikus vagy postai úton az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi.

Társaságunk által kiállítandó igazolás

KÖVETELÉSKEZELŐ ÁLTAL KIADANDÓ IGAZOLÁS AZ ENGEDMÉNYEZETT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSBŐL EREDŐ KÖVETELÉS FOGYASZTÓVAL SZEMBEN TÖRTÉNŐ ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL (.docx)

KÖVETELÉSKEZELŐ ÁLTAL KIADANDÓ IGAZOLÁS AZ ENGEDMÉNYEZETT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSBŐL EREDŐ KÖVETELÉS FOGYASZTÓVAL SZEMBEN TÖRTÉNŐ ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL (.pdf)

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a jogelőd bank vagy más pénzügyi intézmény a 2009. július 26.

napján vagy azt megelőzően megszűnt szerződések esetén ügyfelünk kérésére abban az esetben

számol el, amennyiben ügyfelünk igazolja, hogy a követelést vele szemben követeléskezelő

érvényesíti.

Ezen igazolás megküldése iránti kérelmet ügyfelünk személyesen ügyfélszolgálatunkon, telefonon

vagy írásban terjesztheti elő. Az igazolást társaságunk személyesen előterjesztett kérelem esetén

azonnal, egyéb esetben 5 munkanapon belül teljesíti.

Túlfizetés kifizetése

NYILATKOZAT AZ ELSZÁMOLÁST KÖVETŐEN FENNMARADÓ TÚLFIZETÉS KIFIZETÉSÉHEZ (.docx)

NYILATKOZAT AZ ELSZÁMOLÁST KÖVETŐEN FENNMARADÓ TÚLFIZETÉS KIFIZETÉSÉHEZ (.pdf)

Amennyiben társaságunk elszámolása eredményeként túlfizetés kerül megállapításra, annak összegét társaságunk az ügyfél alábbi nyomtatványon előterjesztett kérelmének megfelelően vagy a bejelentett bankszámlaszámra utalja át, vagy az ügyfél kérelmére postai csekken fizeti meg. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben a postai csekken történő kifizetést választják, úgy annak költségei ügyfelünket terhelik.

Elszámolással kapcsolatos panasz benyújtására, panaszkezelésre vonatkozó tájékoztatás

Elszámolással kapcsolatos panasz benyújtására, panaszkezelésre vonatkozó tájékoztatás Ügyfelünknek lehetősége van társaságunk elszámolása kapcsán panaszbeadvány előterjesztésére. Panaszbeadvány előterjesztésére sor kerülhet:

-       amennyiben ügyfelünk elszámolás iránti kérelmének előterjesztését követő 30 napon belül társaságunk nem küldte meg az elszámolást

-       amennyiben társaságunk késve küldte meg az elszámolást

-       amennyiben ügyfelünk az elszámolás tartalmával nem ért egyet (ebben az esetben kérjük, pontosan jelölje meg, melyik résszel nem ért egyet, milyen adat-, számszaki vagy egyéb hibára hivatkozik).

A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő:

-       postai úton társaságunk 3300 Eger, Pf. 374. alatti levelezési címére

-       személyesen társaságunk 3300 Eger, Kisasszony u. 34. 1. emeleti ügyfélszolgálatán

-       faxon a +36 (36) 545-137 fax számra

-       elektronikus úton pedig titkarsag@agriaportfolio.hu

Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt letöltheti honlapunkról (lásd alább), illetve az elérhető az 3300 Eger, Kisasszony u. 34. 1. emeleti ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.

PANASZ BEJELENTŐ A FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ELSZÁMOLÁSSAL, FORINTOSÍTÁSSAL, VALAMINT A KAMATMÓDOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN (.docx)

PANASZ BEJELENTŐ A FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ELSZÁMOLÁSSAL, FORINTOSÍTÁSSAL, VALAMINT A KAMATMÓDOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN (.pdf)

 

Az elszámolással kapcsolatos panasz benyújtására ügyfelünknek társaságunk elszámolásának átvételét követő vagy az elszámolás elkészítésére nyitva álló határidő elteltét követő 30 napon belül van lehetősége. Ezen időtartam elteltét követően ügyfelünk abban az esetben terjeszthet elő panaszt, ha annak megtételében akadályoztatva volt. Ez esetben az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő panaszbeadványát, az akadályoztatás tényét azonban igazolnia kell. Ha a panasz előterjesztésére határidőben nem kerül sor, úgy tekintendő, hogy ügyfelünk az elszámolásban foglaltakat elfogadja. Társaságunk a panaszt annak kézhezvételét követő 60 napon belül válaszolja meg, válaszában megküldi indokolással ellátott álláspontját, illetve a panasz részbeni vagy teljes elutasítása esetén az elutasító válaszhoz ügyelünk jogorvoslati lehetőségeire vonatkozó részletes tájékoztatót csatol. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a fenti nyomtatványok alkalmazása nem kötelező. Kérjük azonban, hogy amennyiben ügyfelünk nem a fenti nyomtatványokat alkalmazza, úgy beadványában az ügyfél és a követelés azonosítására alkalmas adatokat mindenképpen szíveskedjen feltüntetni. A fenti nyomtatványok, illetve elszámolással kapcsolatos kérelmek benyújtását, megküldését ügyfeleink az alábbi elérhetőségeken tehetik meg:
-       fax: +36 (36) 545-137
-       postai cím: Agria Portfólió Zrt. 3300 Eger, Pf. 374.
-       személyesen: 3300 Eger, Kisasszony u. 34. 1. emelet cím alatt található ügyfélszolgálatán
Az elszámolás iránti kérelem nyomtatvány, illetve az igazolás megküldése iránti kérelmet ügyfeleink megküldhetik az alábbi e-mail címen is: titkarsag@agriaportfolio.hu

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás
Amennyiben ügyfelünk társaságunkhoz előterjesztett panaszára társaságunk elutasító választ küldött, és ügyfelünk a társaságunk álláspontjával nem ért egyet, kérelemmel fordulhat a Pénzügyi Békéltető Testülethez.
A kérelmet az e célra készített nyomtatványokon kell benyújtani. Ha nem ezeken a nyomtatványokon történik a benyújtás, a Pénzügyi Békéltető Testület hiánypótlás keretében felhívja a kérelmezőt, hogy a nyomtatvány használata által érvényesítse jogait és pótolja a hiányt. A kérelmek benyújtásához alkalmazandó nyomtatványok elérhetők lesznek a pénzügyi intézmények ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben vagy kérhetők majd a Pénzügyi Békéltető Testülettől (levélcím: 1539 Budapest BKKP Pf.: 670; Telefon: +36 (1) 489-9700 ), illetve letölthetők lesznek az elszámolásra kötelezett pénzügyi szolgáltatók, valamint a Magyar Nemzeti Bank (http://mnb.hu) és a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról (http://penzugyibekeltetotestulet.hu) és (http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany) is.
A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésekor ügyfelünk kérelmének tartalmaznia kell az arra irányuló határozott kérelmet is, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület állapítsa meg, hogy
- az elszámolás az általa megjelölt helytelen adatot, illetve számítási hibát tartalmazza, és állapítsa meg a helyes elszámolást, továbbá kötelezze a pénzügyi intézményt annak végrehajtására; vagy
- a panasz nem volt elkésett és így a panasz elutasításának nem volt helye, ezért a pénzügyi intézmény a panaszeljárás keretében a panasszal érdemben köteles foglalkozni és a panaszeljárást az arra irányadó szabályok szerint lefolytatni; vagy
- a pénzügyi intézménynek vele szemben az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve a 2014. évi XL. törvény szerint fennáll, és kötelezze az elszámolásra.

A kérelemben be kell mutatni:
- a helytelen adatot, illetve számítási hibát és annak okát is,
- annak indokát, hogy a panasz miért nem volt elkésett,
- annak indokát, hogy a pénzügyi intézménynek vele szemben az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve a 2014. évi XL. törvény szerint miért áll fenn.

A kérelemhez mellékelni kell az állítást alátámasztó iratokat.
A Pénzügyi Békéltető Testület eljárását ügyfelünk a társaságunk panaszbeadványra válaszként megküldött elutasító válaszának kézbesítésétől számított 30 napon belül kezdeményezheti. Ha ügyfelünk a kérelem benyújtásában akadályoztatva volt, az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a kézbesítéstől számított 6 hónapon belül kezdeményezheti az eljárást. Az akadályoztatás tényét igazolni szükséges.
A Pénzügyi Békéltető Testület döntésével szemben, annak érdemében, azaz a döntés megváltoztatása érdekében, bíróság előtti jogorvoslatnak van helye. E jogorvoslat is kérelem formájában kezdeményezhető és szintén az e célra rendszeresített nyomtatványokon nyújtható be.

A jogorvoslatot kezdeményező kérelmeket a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell benyújtani, de az adott ügyben illetékes bíróságnak kell címezni. Ha jogorvoslati jogával bármelyik érintett fél (az ügyfél vagy az elszámolást készítő pénzügyi intézmény) él, a Pénzügyi Békéltető Testület határozata nem végrehajtható mindaddig, amíg az illetékes bíróság e kérelem tárgyában döntést nem hoz. A bíróság előtti jogorvoslat nem peres eljárásban, a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróságon - a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén a Pesti Központi Kerületi Bíróságon - zajlik. A Pénzügyi Békéltető Testület döntésével szemben, annak érdemében, azaz a döntés megváltoztatása érdekében, bíróság előtti jogorvoslatnak van helye. E jogorvoslat is kérelem formájában kezdeményezhető és szintén az e célra rendszeresített nyomtatványokon nyújtható be. (http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok)